LAPORAN PROGRAM P2 KUSTA


LAPORAN PROGRAM P2 KUSTA

PUSKESMAS           : PANGKALAN KASAI                                                     BULAN :…..………..
KABUPATEN           : INDRAGIRI HULU                                                            TAHUN :…………….

PB
MB
TotalI.      Penemuan Penderita Baru
1.       Kontak                         : Diperiksa
2.      S.D                                 : Diperiksa
3.      C.S                                 : Diperiksa
4.      Penderita Sukarela       :
5.      Pend. Baru < 15 tahu   :


6.      Penderita Baru Cacat
0
1
2
Total

PB
MB
Total

II.  Pengobatan MDT
1.      Jml. Pend. Masih dalam pengobatan
2.      -    Jml. Pend. Baru yang mendapat MDT
-          Jml. Pend. Mono & lain-lain yg dimulai MDT
-          Jml. Pend. RELAPS dari MDT
-          Jml. Pend. Pindahan dari daerah lain
-          Jml. Pend. Masih kembali sesudah DO
JUMLAH
3.      -    Jml. Dinyatakan RFT selama
-          Jml. Kumulatif RTF dari awal program
-          Jml. Pengurangan
-          Pindah
-          Hilang
4.      Jml. Pend. Yang masih MDT pada akhir
5.      Lain – lain :  - Jml. Pend. REAKSI BARU
-   Jml. Pend. RCF bulan
 


II Pengobatan Mono DDS      - Jml. Pend. Yang belum masuk program
                                                  MDT (Masih dengan pengobatan Mono DDS)

 


ACU 2000/Ha-5 Rageg/II (Kc)
Keterangan      :
-       Lapoan Lengkap
-       Laporan Belum Lengkap


Mengetahui :
Kepala UPT Puskesmas P. Kasai
dr. ALFAJAR HARAHAP
NIP. 19720520 200604 1 010

P. Kasai, …………………
Pengelola Program
SUGANDA
NIP.19640512 198512 1 001
Tidak ada komentar: